+998 (65) 221 27 14

Doktarantura

  1. Bosh sahifa  
  2. Doktarantura  
  3. BuxDU da doktorant va tayanch doktoranturada faol…

BuxDU da doktorant va tayanch doktoranturada faoliyat yuritayotganlar to’g’risida ma’lumot

11.01.2022

BuxDU da doktorant va tayanch doktoranturada faoliyat yuritayotganlar to’g’risida ma’lumot

 

Докторант ФИШ Докторант туғилган  жой ва сана Док торант (PhD  ёки DSc) Докторант мавзуси Докторант шифри Док торант курси Илмий раҳбар ёки илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш
1 Ибрагимов Нутфилло Салимович 22.05.1979 йил,                    Бухоро вилоят, Бухоро шаҳри DSc Туристик ҳудуд барқарор рақобатбардошлигига эришишнинг илмий асослари. 08.00.05 1 и.ф.д., проф. Б.Н.Наврўз-Зода
2 Болтаев Аъзам Хомидович 30.12.1987 йил,                      Бухоро вилояти, Бухоро тумани PhD  Бухорода тарихий ўлкашуносликнинг шаклланиши ва ривожланиши (ХХ асрнинг 20-80 йиллари). 07.00.01 1 т.ф.д., проф. Ҳ.Тўраев
3 Мизрабова Жерен Исмаиловна 22.11976 йил,  Туркманистон Республикаси Чоржўй тумани PhD  Шекспир трагедияларининг ўзбекча таржималари: аслият ва таржима муаммолари (Ҳамлет"  асосида). 10.00.01 1 ф.ф.д., проф. Ш.Н.Ахмедова
4 Зарипова Раъно Ибодуллоевна 05.06.1977 йил,                      Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри PhD  Инглиз ва ўзбек тилидаги оғзаки содда тил фразеологиянинг адабий нормага муносабати. 10.00.06 1 ф.ф.д., проф. А.Э.Маматов
5 Остонова Гулшод Раззоковна 28.12.1982 йил,                    Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри PhD  Ўқувчи ёшларда тасвирий санъат билимларини шикллантиришда узвийлик ва узвийсизлик. 13.00.01 1 пс.ф.д., проф. Ғ.Б.Шоумаров
6 Назарова Севара Мустакимовна 15.01.1984 йил,               Бухоро вилояти, Ғиждувон тумани PhD  Бухоро воҳаси суғориладиган тупроқларининг агрофизик ҳолати ва уларни антропоген омиллар таъсирида ўзгариши 06.01 .0 3 2 қ-х.ф.д., проф.
Р.Курвонтоев
7 Баротова Дилафрўз Шариповна 02.03.1983 йил,                               Бухоро вилояти, Когон тумани DSc Маҳаллада психологик хизмат кўрсатиш тизими ташкил этилишининг ижтимоий-психологик истиқболлари  19.00.05 2  
8 Файзуллаев Отабек Мухаммедович 26.03.1977 йил,                       Бухоро вилояти, Олот тумани  PhD  Ўзбек фольклоридаги лингвокультуремаларнинг инглизча таржимада берилиши(Болалар фольклори жанрлари ва эртаклар мисолида)  10.00.06  2 ф.ф.д.
Д.С.Ўраева
9 Авезов Қувондиқ Ғиёсович 25.11.1978 йил,                    Навоий вилояти, Қизилтепа тумани PhD  Фторланган β-дикетонлар ҳосилалар ва улар комплекс бирикмаларининг синтези,бирикиши, хоссалари   02.00.01 3 к.ф.д., проф. Б.Б.Умаров
10 Эсонов Ҳусниддин Курбонович 31.08.1978 йил,                     Бухоро вилояти, Пешкў тумани PhD  Бухоро воҳасининг адвентив флораси 03.00.05  3 б.ф.д., проф. К.Ш.Тожибаев
11 Кличев Ойбек Абдурасулович 24.11.1988 йил,                       Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри PhD  Рус сиёсий агентлиги ва Бухоро амирлиги ўртасидаги ёзишмалар рус-бухоро муносабатлари тарихини ўрганиш манбаси   07.00.07 3 т.ф.д., проф. Ҳ.Ҳ.Тўраев
12 Қаҳҳоров Отабек Сиддиқович 01.01.1987 йил,                     Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри PhD  Таълим тизимида иқтидорли кадрлар тайёрлашнинг бош механизмини ташкиллаштириш  08.00.05 3 и.ф.д., проф. Б.Н.Наврўз-Зода
13 Шарипова Лайло Фрунзеевна 11.11.1968 йил, Бухоро вилояти, Шофиркон тумани  DSc ХХ-аср 2-ярми ўзбек шеьрияти бадиий тараққиётида фольклор 10.00.01 3 ф.ф.д., проф. Ш.Н.Ахмедова
14 Амонов Улуғмурод Султонович 03.07.1974 йил,                               Бухоро вилояти, Вобкент тумани PhD  ХХ аср бошларида фольклоршунослик ва фольклоризм ҳодисаси (А.Фитрат, Олим Шарафиддинов, Ғ.О. Юнусов, Элбек ижоди мисолида) 10.00.01 3 ф.ф.д.  Д.С.Ўраева
15 Қосимова Нафиса Фарҳодовна 08.12.1975 йил,                    Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри PhD  Лисоний белги асимметрияси ва унинг бадиий таржимада воқеланиши (сўроқ гаплар мисолида)   10.00.06 3 ф.ф.д., проф. И.К.Мирзаев
16 Ходжаева Дилафруз Иззатиллоевна 30.08.1974 йил,                              Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри PhD  Инглиз, рус ва ўзбек тиллари изоҳли луғатлари тилшунослик терминларининг лексикографик таҳлили   10.00.06 3 ф.ф.д., проф. И.К.Мирзаев
17 Икромов Амирбек Аминович 06.12.1986 йил,                      Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри PhD  Баркамол авлодни тарбиялашда ҳаракатли ўйинларнинг таъсири ва илмий-методик асослари   13.00.01 3 п.ф.д., проф. Б.Р.Адизов
18 Жалилов Зарафшон Бахшиллоевич 06.29.1978 йил, Бухоро вилояти, Жондор тумани PhD  IХ-ХII асрларда Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятлардан олий педагогик таьлим жараёнида фойдаланиш технологиялари  13.00.01 3 п.ф.д., проф. М.Х. Маҳмудов
19 Атоева Меҳринисо Фарҳодовна 03.04.1975 йил, Бухоро вилояти, Когон тумани PhD  Электромагнетизм бўлимини ўқитишни даврийлик технологияси асосида такомиллаштиришни илмий тадқиқ қилиш  (академик лицей мисолида) 
 
13.00.02 3 п.ф.д., проф. С.Қ.Қаҳҳоров
20 Жўраев Ҳусниддин Олтинбойевич 22.10.1982 йил,  Бухоро вилояти, Ғиждувон тумани DSc Интеграциялашган медиатаълим тизимини яратишда муқобил энергия манбалари қурилмаларидан фойдаланиш   13.00.02 3 п.ф.д., проф. С.Қ.Қаҳҳоров