+998 (65) 221 29 14

+998 (65) 221 27 64

Nashrlar

 1. Bosh sahifa  
 2. Nashrlar  
 3. Nashrlar

Nashrlar

24.02.2023

“Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti” ilmiy jurnali mualliflari diqqatiga!

1. “Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti” ilmiy jurnali quyidagi sohalar bo‘yicha ilmiy maqolalarni o‘zbek, rus va ingliz tillarida chop etadi:

- Aniq va tabiiy fanlar (fizika, matematika, kimyo, biologiya, geografiya, qishloq xo‘jaligi va ishlab chiqarish texnologiyalari).

- Tilshunoslik.

- Adabiyotshunoslik.

- Iqtisodiyot.

- Tarix.

- Falsafa, huquq va siyosatshunoslik.

- Pedagogika.

- San’atshunoslik.

2. E’lon qilinadigan maqolalarga bo‘lgan asosiy talablar:

 • ishning dolzarbligi va ilmiy yangiligi;
 • maqolaning hajmi: adabiyotlar ro‘yxati, chizma va jadvallar inobatga olingan holatda 4-8 betgacha;
 • maqola nomi, annotatsiya (90-100 ta so‘z) va tayanch so‘zlar (8-10 ta) ingliz, o‘zbek va rus tillarida keltiriladi.

3. Maqola boshida UDK (udc.online internet saytidan olishingiz mumkin), mavzu, muallifning F.I.O. (to‘liq yozilishi kerak), mualliflar bir nechta bo'lsa, ularning har biri haqida to'liq ma'lumotlar berilishi shart, tashkilot, shahar, mamlakat, muallifning e-maili ko‘rsatiladi. Matnda kirish qismi, tadqiqot obyekti va qo‘llanilgan metodlar, olingan natijalar va ularning tahlili, xulosa, adabiyotlar ro‘yxati, albatta, keltiriladi. Maqolada keyingi 10-15 yilda e’lon qilingan adabiyotlarga havola qilinishi tavsiya etiladi.

4. Matn uchun: Microsoft Word; Times New Roman, 11 shrift, maqola nomi bosh harflarda, interval 1,0; abzas 1,0 sm, yuqori va pastki tomon 2 sm, chap va o‘ng tomon 2 sm.

5. Agar maqolaga rasm, jadval, diagramma, sxema, chizma, turli grafik belgilar kiritilgan bo‘lsa, ular aniq va ravshan tasvirlanishi, qisqartmalarning to‘liq izohi yozilishi lozim. Formulalar matnga maxsus kompyuter dasturlarida kiritilishi kerak.

6. Iqtibos olingan yoki foydalanilgan adabiyot satr osti izohi tarzida emas, balki maqola oxirida asosiy matndagi ketma-ketligi asosida umumiy ro'yxatda ko'rsatiladi. Matn ichidagi ko'chirmadan so'ng iqtibos olingan asarning ro'yxatdagi tartib raqami va sahifasi kvadrat qavs ichida beriladi. Bu o'rinda kitob, to'plam, monografiyalar uchun mualliflarning ism-familiyalari, manbaning to'liq nomi, nashr ko'rsatkichi (shahar, nashriyot va nashr yili) ko'rsatiladi. Jurnal maqolalari va boshqa davriy nashrlar uchun mualliflarning ism-familiyalari, maqola nomi, jurnal nomi, yili va soni, sahifa nomeri ko'rsatiladi.

7. Maqola matni kamida 70-80 % muallifning shaxsiy izlanishlari natijasiga asoslanishi lozim. Topshirilgan maqolalar “Antiplagiat” tizimi yordamida tekshiriladi.

8. Tahririyatga taqdim qilingan maqolalar tahririyat tomonidan taqrizga beriladi. Maqola taqrizdan qaytgach, agar zarur bo'lsa, barcha savol va e'tirozlar bo'yicha muallifga qayta ishlash uchun taqdim etiladi. Maqola nusxalari qaytarilmaydi.

9. Tahririyat maqolani taqrizga yuboradi, taqriz ijobiy bo‘lsa maqola jurnalda chop etish uchun qabul qilinadi. Maqola jurnalda maxsus hisobga (Buxoro davlat universiteti Moliya vazirligi G‘aznachiligi x/r. 23402000300100001010, INN 201504275, MFO 00014., ShXR 400110860064017094100079001 Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti uchun) to‘lovni amalga oshirilgandan keyin chop etiladi. Jurnalda anjuman tezislari va ma’ruzalari chop etilmaydi. E’lon qilingan materiallarning haqqoniyligiga va ko‘chirilmaganligiga shaxsan muallif javobgardir.

10. Tahririyat maqolaga ayrim kichik o‘zgartirishlarni kiritishi mumkin. Yuqoridagi talablarga javob bermaydigan maqolalar tahririyat tomonidan ko‘rib chiqilmaydi va muallifga qaytarilmaydi.

11. Tahririyatga taqdim qilingan maqolalar tahririyat tomonidan taqrizga beriladi. Maqola taqrizdan qaytgach, agar zarur bo‘lsa, barcha savol va e'tirozlar bo‘yicha muallifga qayta ishlash uchun taqdim etiladi. Maqola nusxalari qaytarilmaydi.

12. Ijobiy taqriz berilgan maqola tahririyat tomonidan qabul qilingan sanaladi. Jurnal tahririyati maqola matnini qisqartirish va unga tahririy o‘zgartirishlar kiritishga haqlidir.

13. Yuqoridagi talablarga javob bermaydigan maqolalar tahririyat tomonidan qabul qilinmaydi va ko‘rib chiqilmaydi.

 

Manzil: O’zbekiston Respublikasi, Buxoro viloyati, 200117, Buxoro shahri, M.Iqbol ko‘chasi, 11-uy, bosh bino, 2-qavat, 219-xona.

Web site: www.buxdu.uz

E-mail: nashriyot_buxdu@buxdu.uz

Telegram raqam: +998 (94) 837-18-38

 

Namuna:

 

UDK 581.14

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА

 

Сайфуллаева Нигора Закиралиевна, преподаватель

Бухарский государственный университет

(e-mail: n.z.sayfullaeva@buxdu.uz)

 

Annotatsiya. Ushbu maqolada uchta asosiy komponentning matematik o'lchovlari asosida kognitiv, psixo-emotsional va stereotiplash darajasi asosida oliy o'quv yurtlari talabalari o'rtasida iqtisodiy tafakkurni rivojlanishini baholashning parametrik modeli keltirilgan.

Ushbu modelni yaratish uchun zarur shartlar iqtisodiy sotsiologiya va iqtisodiy psixologiya sohasidagi ishlanmalar va yutuqlar hamda ular o'rtasida fanlararo aloqalarning mavjudligi hisoblanadi.

Model nafaqat talabalarning iqtisodiy bilimlari hajmini, balki iqtisodiy qarorlarni qabul qilish mexanizmini ham ob'ektiv aks ettiradigan parametrlarni o'z ichiga olgan. Talabalar tafakkurini rivojlantirish darajasining boshlang'ich qiymatini bilish o'qitishning ta'lim texnologiyasini samarali loyihalashtirishga  yakuniy bosqichda esa - ma'lum innovatsion usullarni qo'llashda belgilangan didaktik maqsadlarga erishish darajasini baholashga imkon beradi.

Kalit sozlar: iqtisodiy tafakkur, iqtisodiy qobiliyat, moslashuvchan funktsiya, gumanistik funktsiya, iqtisodiy sotsializatsiya modeli, iqtisodiy tafakkurni baholashning ko'p o'lchovli modeli, iqtisodiy tafakkur rivojlanishini baholashning parametrik modeli, kognitiv komponent, psixo-emotsional komponent, stereotiplash darajasi, Maslou ehtiyojlar piramidasi.

 

Аннотация. В данной статье раскрывается параметрическая модель оценки развития экономического мышления у студентов высших учебных заведений, базирующаяся на  математических измерениях трёх основных компонентов: когнитивного, психо-эмоционального и уровня стереотипизации.

Предпосылками создания данной модели являются разработки и достижения в области экономической социологии и экономической психологии, а также наличие межпредметных связей между ними. Модель включает в себя параметры, которые объективно отражают не только объём экономических знаний студентов, но и механизм принятия ими экономических решений. Знание начального значения уровня развития мышления обучающихся позволяет эффективно проектировать образовательную технологию обучения, а на завершающем этапе – оценить степень достижения поставленных дидактических целей при применении определённых инновационных методик обучения.

Ключевые слова: экономическое мышление, экономическая способность, адаптивная функция, гуманистическая функция, модель экономической социализации, многомерная модель оценки экономического мышления, параметрическая модель оценки развития экономического мышления, когнитивный компонент, психо-эмоциональный компонент, уровень стереотипизации, пирамида потребностей Маслоу.

Abstract. This article reveals a parametric model for assessing the development of economic thinking among students of higher educational institutions, based on mathematical measurements of three main components: cognitive, psycho-emotional and the level of stereotyping.

The prerequisites for the creation of this model are the developments and achievements in the field of economic sociology and economic psychology, as well as the presence of intersubject connections between them.  The model includes parameters that objectively reflect not only the volume of students' economic knowledge, but also the mechanism for making economic decisions.  Knowledge of the initial value of the level of development of students' thinking allows you to effectively design educational technology of teaching, and at the final stage - to assess the degree of achievement of the set didactic goals when applying certain innovative teaching methods.

Key words: economic thinking, economic ability, adaptive function, humanistic function, model of economic socialization, multidimensional model for assessing economic thinking, parametric model for assessing the development of economic thinking, cognitive component, psycho-emotional component, level of stereotyping, Maslow's pyramid of needs.

 

Введение. Важным направлением деятельности по формированию и развитию экономического мышления студентов является определение и адекватный выбор образовательных технологий, способствующих реализации данной цели в конкретно сложившихся педагогических условиях.

В Узбекистане профессором Бухарского государственного университета Б.Н Навруз-зодой поставлена проблема измерения экономической способности человека. В статье “Четырёхмерный человек” автор, исследуя модель четырёхмерного человека, наряду с традиционными тремя качественными измерителями человека – физической силы, моральной зрелости и умственной сметливости, также рекомендует “экономическую способность” в качестве четвёртого мерила совершенного человека. В основу своей позиции автор вкладывает толкование человеческого капитала как человеческих способностей, приносящих доход своему владельцу [5; с. 8-12].  В статье “Меры измерения степени экономического совершенства человека”  Б.Н. Навруз-зода в качестве критериев измерения экономических способностей рекомендует такие мультипликаторы, как: “экономическая воспитанность”, “экономическая грамотность”, “профессиональное мастерство”, “эффективная реализация способности к труду”, “эффективное занятие предпринимательской деятельностью”, “пропорциональность доходов и расходов”, “навыки превращения накопленных денег в капитал” [4; с. 1-6].

Malek Ninos Pierre в своей диссертационной работе исследовала эффективность альтернативных методов обучения экономике, таких, как, имитация, групповая деятельность, аудио и визуальные средства  обучения, и сравнила с эффективностью использования традиционных методов обучения. Её исследования показали, что включение альтернативных методов обучения в качестве дополнения к стандартным лекционным занятиям не оказывают существенного влияния на усвоение предмета студентом, что было подтверждено измерением уровня экономического мышления предварительным и заключительным тестированием [2].

Из этого можно сделать вывод, что обогащение традиционной по сути системы преподавания элементами педагогических инноваций не оказывает существенного влияния на результативность процесса обучения, следовательно, необходимо разрабатывать и применять принципиально новые подходы, способные коренным образом изменить парадигму обучения.

В статье Denegri Marianela Coria, Omar Fernando Cortés Peña, Raimundo Abello Llanos, Andrés Manuel Pérez-Acosta «Многомерная модель оценки экономического мышления студентов» приводится разновидность модели оценки экономического мышления студентов [1].

Анализ многомерной модели оценки экономического мышления позволяет сделать вывод о том, что данная модель в большей степени соответствует педагогическому бихевиоризму, а, следовательно, выполняет преимущественно адаптивную функцию, которая связана с приспособлением учащегося, воспитанника к конкретным требованиям современной социокультурной среды, умением наилучшим образом извлечь выгоду от совокупности знаний, умений и навыков экономического характера; гуманистическая функция, направленная на развитие его личности, творческой индивидуальности, в данной модели проявляется слабо. Наряду с этим в модели не задействованы факторы, отражающие непосредственно мыслительные процессы, протекающие в сознании личности при принятии экономических решений

Особого внимания заслуживает модель экономической социализации Денегри.

В модели экономической социализации Денегри личность выступает как субъект сложных взаимосвязей в системе социального и экономического взаимодействия. На экономический выбор, по мнению Денегри, влияют как социкультурная среда, так и сложившиеся стереотипы экономического поведения общества. Здесь процесс обучения включает в себя изучение моделей взаимодействия с экономической действительностью [1]. Однако данная модель также не содержит в себе практического руководства для эффективной организации образовательного процесса в вузе, способствующей развитию экономического мышления учащихся и реализации не только адаптивной, но и гуманистической функции педагогической профессии.

Методика исследования. Овладение основами экономических знаний на сегодняшнем этапе развития общества для развития экономического мышления у студентов является недостаточным, автор предлагает применять разработанную ею параметрическую модель оценки, аккумулирующую в себя достижения в таких областях, как педагогика, экономика, экономическая социология и экономическая психология.

В целях выявления уровня развития экономического мышления у студентов вузов были осуществлены опытно-экспериментальные работы в четырёх региональных вузах страны. В данных вузах была проведена поэтапная работа, включающая в себя анкетирование на уровне студентов и на уровне преподавателей экономических дисциплин, статистическая обработка полученных данных, на основе сделанных выводов были подготовлены и проведены мастер-классы и круглые столы на кафедре, а также проведены занятия с применением инновационных педагогических технологий, способствующих устранению тех пробелов, котрые были выявлены в ходе анкетирования. Были отобраны участники для экспериментальной и контрольной групп, уровень развития экономического мышления был проанализирован до и после проведения эксперимента, произведена предварительная оценка влияния предложенных нововведений на развитие экономического мышления. Результаты проведения опытно-экспериментальных работ послужили основой для разработки модели психолого-педагогического воздействия на студентов, базирующейся на инновационных технологиях преподавания экономических дисциплин и способствующей развитию экономического мышления у студентов.

На начальном - формирующем этапе опытно-экспериментальных работ среди студентов было проведено анкетирование, позволяющее выявить и оценить текущее состояние уровня развития экономического мышления у студентов.  Численность студентов, принявших участие в анкетировании, составила 445 человек. 

 Анализ результатов предварительного тестирования студентов показал, что экономическое мышление как таковое у них  развито недостаточно. Следовательно, те образовательные технологии, которые применяются сегодня в высших учебных заведениях республики, а также содержание учебных дисциплин экономического профиля, не способствуют в полной мере формированию и развитию экономического мышления у студентов в достаточной мере.

Вопрос о том, каким образом организовать учебный процесс, чтобы все учащиеся, обладающие, разумеется, различными характеристиками мыслительных процессов, когнитивными и аналитическими  способностями, могли в полной мере освоить экономические законы, принципы и закономерности не только для того, чтобы научиться с наибольшей выгодой приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды, но и стать полноценными членами общества со сформированной активной гражданской позицией, до сих пор остаётся открытым.

В целях решения данной проблемы  автор предлагает использовать разработанную ею параметрическую модель оценки развития экономического мышления. Предпосылками создания данной модели являются разработки и достижения в области экономической социологии и экономической психологии, а также наличие межпредметных связей между ними.

Опыт проведения занятий в опытно-экспериментальных группах с применением инновационных технологий обучения, таких, как ролевые игры, метод проектов, кейс-стади, эссе, флешмоб (flash mob),  показал, что далеко не для всех категорий студентов они оказываются эффективными. Образовательные технологии, основывающиеся на творческом подходе, можно успешно применять только для студентов с мыслительной рефлексией высокого уровня, способных моделировать и рассуждать. Для студентов со стандартизированным мышлением применение данных технологий не приносит ожидаемого результата, так как эта категория студентов ориентирована на алгоритмное обучение, поэтому перед выбором образовательной технологии, направленной на развитие экономического мышления у студентов, необходимо провести предварительную диагностику уровня развития мышления у учащихся. Подобная оценка предоставляет преподавателю информацию  о том, к какому типу мышления относится конкретно взятый студент, к каким типам обучения он имеет склонность. Проведение оценки уровня экономического мышления после применения определённой педагогической технологии позволяет оценить её эффективность не гипотетически, а применительно к конкретно взятой группе студентов.

Студенты были условно разделены на три типа: 1) обладающие репродуктивным мышлением; 2) обладающие репродуктивно-вариативным мышлением; 3) обладающие продуктивным мышлением.

Результаты и их обсуждение. Параметрическая модель оценки уровня развития экономического мышления, разработанная автором, включает в себя три компонента:

 1. Когнитивный
 2. Психо-эмоциональный
 3. Уровень стереотипизации

Для проведения диагностики мышления студентов был разработан специальный опросник, включающий себя вопросы и ответы, относящиеся к когнитивному, психо-эмоциональному компонентам и уровню стереотипизации.

Вопросы для предварительного диагностирования имели экономическое содержание, но не были привязаны к какой-либо определённой теме, а отражали общие понятия экономического свойства, для определения эффективности применения каждой технологии,  использованной в процессе проведения опытно-экспериментальных работ, были составлены новые опросники, содержащие вопросы, непосредственно коррелирующие с изучаемыми экономическими категориями.

В зависимости от того, как студенты отвечали на вопросы из опросника, определялось то, к какой градации относится уровень развития их мышления.

Модель включает в себя параметры, которые объективно отражают не только объём экономических знаний студентов, но и механизм принятия ими экономических решений. Факторами, влияющими на принятие решений обучающимися, помимо когнитивного компонента, являются также  степень их зависимости от эмоционального состояния и уровень стереотипности мышления. Высокие значения этих двух параметров являются факторами, препятствующими успешной социализации студентов в изменяющихся условиях внешней среды, поэтому технологии обучения студентов должны быть направлены на усиление когнитивного компонента и сокращение влияния психо-эмоционального фактора и стереотипности мышления.

Влияние социальных стереотипов на экономическое мышление имеет и свою негативную сторону, связанную с консервацией выработанных моделей восприятия и поведения, которые могут потерять свою актуальность в случае качественных изменений внешней среды. Вместе с тем, отсутствие механизма стереотипизации привело бы к тому, что экономическое мышление, находясь в состоянии информационной перегрузки, было бы вообще не в силах организовывать хозяйственную деятельность человека. Поэтому одной из задач управления экономическим поведением студентов является не искоренение социальных стереотипов как таковых, а формирование гибких программ экономического мышления, способных адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды.

Высокие значения такого параметра модели, как психо-эмоциональный компонент, оказывают большое влияние на мотивационные стимулы студентов, формирование и усиление акизитивных эмоций. Наглядно это можно увидеть в иерархии потребностей А. Маслоу. Эта иерархия, описанная Маслоу в 50-ых годах XX века, получила название «Теория мотивации». Пирамида потребностей Маслоу имеет ступенчатую структуру. Маслоу объяснил такое возрастание нужд тем, что человек не может испытать потребности более высокого уровня, пока не удовлетворит основные и более примитивные. Удовлетворённая потребность перестаёт мотивировать, из чего следует, что удовлетворив потребности более низкого порядка, человек стремится удовлетворить нужды более высокого, то есть социального и духовного характера. Однако если  человеком овладевают акизитивные эмоции и становятся его безраздельными стимуляторами, человек не может перейти на более высокие ступени развития, так как потребности низшего порядка занимают всё большее пространство.  Растрачивая свои интеллектуальные и физические ресурсы  на удовлетворение потребностей 2 низших уровней, человек не может достичь самого главного – самоактуализации, то есть полного раскрытия своего духовного и творческого потенциала. Для того, чтобы избежать подобной ситуации в процессе формирования личности студента, необходимо своевременно выявлять тенденцию усиления влияния акизитивных эмоций, а также осуществлять весь спектр средств и методов экономического и духовно-нравственного воспитания, направленный на преобразование таких негативных качеств,  как бесхозяйственность, скупость, эгоизм, расточительность, рвачество, иждивенчество, хаотичность, бесцельность, лень, самодовольство в положительные экономически значимые качества личности, как бережливость, экономность, организованность, трудолюбие, ответственность, расчётливость, дисциплинированность, системность, гибкость, критичность, самостоятельность, прогнозирование, самоконтроль, опора на нравственные нормы и общечеловеческие ценности, организаторские способности, сила воли, терпеливость.

Воспитательное воздействие на студентов, направленное на сокращение уровня стереотипизации, как основного барьера для развития новаторских идей, ориентировано на выработку у студентов личностных качеств предпринимателя, таких, как:

- поиск возможностей и инициативность;

- упорство и настойчивость;

- готовность к риску;

- ориентация на эффективность и качество;

- ответственность и самоотверженность;

- целеустремлённость;

- наблюдательность и умение планировать;

- работоспособность;

- профессионализм.

Основные направления регулятивного воздействия на экономическое мышление индивида с целью управления его экономическим поведением: 1) через использование (формирование) социальных стереотипов; 2) через активизацию экономического интереса; 3) посредством психо-эмоционального воздействия; 4) используя нормы экономической культуры. Выбор конкретных управленческих стратегий зависит от объекта управления (индивидуальный, коллективный, массовый), целей, которые преследует субъект управления (стратегические – тактические, долговременные – кратковременные), а также от возможностей субъекта. Эффективное управление экономическим поведением связано, как правило, с комплексным регулированием механизма экономического мышления, когда целенаправленному воздействию подвергаются не один, а несколько компонентов данного механизма.

Выводы. Разработанная автором параметрическая модель оценки уровня развития экономического мышления у студентов является инструментом критериальной оценки готовности обучающихся к восприятию информации различного уровня сложности. Знание начального значения уровня развития мышления обучающихся позволяет эффективно проектировать образовательную технологию обучения применительно к определённой группе студентов, а на завершающем этапе – оценить степень достижения поставленных дидактических целей при применении определённых инновационных методик обучения. Наряду с этим механизм формирования и использования параметрической модели имеет универсальный характер и может успешно применяться для оценки уровня развития других видов мышления: инженерного, математического и т.п., для чего будет достаточным определить факторы, влияющие на тот или иной вид мышления, составить опросник с вопросами, строго ориентированными на определение заданных параметров. Затем следует отложить полученные после опроса  данные на осях координат, на основе анализа полученного графика можно выявлять уровень развития изучаемого вида мышления.

Параметрическая модель оценки уровня развития экономического мышления у студентов в качестве инструмента проектирования образовательной технологии обучения базируется на усилении межпредметных связей между такими дисциплинами, как теория педагогики, экономическая теория, экономическая психология и экономическая социология.

 

Литература:

 

 1. Denegri Marianela Multidimensional Model of Assessment of Economic Thinking in College Students // Procedia - Social and Behavioral Sciences. – 2015. № 191. - рр. 1623 – 1628.
 2. Malek N. P.  Three Essays in Economics Education: An Overview of the Research and Two Studies on the Effectiveness of Alternative Teaching Methods and the Influence of Ethics in the Classroom on Economics Knowledge and Political Philosophy. A dissertation,  George Mason University Fairfax, VA, 2010.
 3. Olimov Sh.Sh., Sayfullaeva N.Z. Parametric Modeling of Assessing The Development Level of Economical Thinking of Students // International Journal of Recent Technology and Engineering. – India, ISSN: 2277-3878, Volume-8, Issue-3S, October 2019. – рр. 238-242.
 4. Навруз-зода Б.Н. Меры измерения степени экономического совершенства человека //  Психология.  2014. - № 3. – С.  1-6.
 5. Навруз-зода Б.Н. Четырёхмерный человек //  Психология. 2011. - № 1. – С. 8-12.
 6. Олимов Ш.Ш., Сайфуллаева Н.З. Педагогико-экономические аспекты интеграции образования, науки и производства в условиях региональных вузов на современном этапе // Сибирский педагогический журнал. – Новосибирск, 2019. – № 3. – с. 71-82.
 7. Социальные стереотипы экономического мышления и их влияние на экономическое поведение. // Блог «Экономика БГЭУ» - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: UPL: https://economy-web.org/?p=543 (дата обращения: 15.06.2019).