Ilmiy axborot jurnali
Welcome to Buxoro davlat universiteti rasmiy web-sayti   Click to listen highlighted text! Welcome to Buxoro davlat universiteti rasmiy web-sayti Powered By GSpeech

"Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti" jurnali

  «Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti» jurnali 2000-yildan buyon chop etilmoqda. 2003-yildan filologiya, 2005-yildan tarixshunoslik va manbashunoslik yo’nalishlari bo’yicha O’zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasining zaruriy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan. Hozirda jurnal Filologiya va Fizika-matematika fanlari bo`yicha O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro`yxatiga kiritilgan.

BuxDU jurnallar arxivi
Jurnal ilmiy, ma`naviy-ma`rifiy soha yo`nalishiga ixtisoslashgan bo`lib, bir yilda to`rt marta chop etiladi.
2006-yil 19-aprelda jurnal “Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti” nomi bilan qayta ro`yxatdan o`tkazildi. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 11-oktabrdagi "O`zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalarini davlat ro`yxatidan o`tkazish tartibini yanada takomillashtirish to`g’risida"gi 214-sonli qaroriga asosan Buxoro davlat universiteti muassisligidagi "Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti" jurnali 2007-yil 2-fevralda 05-039-sonli guvohnoma bilan qayta ro`yxatdan o`tkazildi.

TAHRIR KENGASHI RAISI:

To`laganov A.A.

Texnika fanlari doktori, professor

Bosh muharrir:

Samiyev K.A.

Texnika fanlari nomzodi

 

TAHRIR HAY'ATI:

Adizov B.R.

pedagogika fanlari doktori, professor

(bosh muharrir oʻrinbosari)

Amonov M.R.

texnika  fanlari doktori, professor

Axmedova Sh.N.

filologiya fanlari doktori, professor

Akobirov F.R.

filologiya fanlari doktori

Barotov Sh.R.

psixologiya  fanlari doktori, professor

Baqoyeva M.Q.

filologiya fanlari doktori

Boʻriyev S.B.

biologiya fanlari doktori, professor

Bushuy Т.А

filologiya fanlari doktori, professor

Djurayev D.R.

fiz.-mat.  fanlari doktori, professor

Durdiyev D.Q.

fiz.-mat.  fanlari doktori, professor

Hayitov Sh.A.

tarix  fanlari doktori, professor

Ikromov I.A.

fiz.-mat. fanlari doktori,professor

Mirzayev Sh.M.

texnika fanlari doktori, professor

Muhiddinov B.F.

kimyo fanlari doktori, professor

Ostonov S.H.

fiz.-mat. fanlari doktori, professor

Olimov Sh.Sh.

pedagogika fanlari doktori

Qahhorov S.Q.

pedagogika fanlari doktori, professor

Quvvatova D.H.

filologiya fanlari doktori

Rajabov Q.K.   

tarix  fanlari doktori, professor

Roziqov Oʻ.A.

fiz.-mat. fanlari doktori, professor

Sadullayev N.N.

texnika fanlari doktori

Umarov B.B.

kimyo fanlari doktori, professor

Oʻrayeva D.S.

filologiya fanlari doktori, professor

 

BOSH MUHARRIR O`RINBOSARLARI:

 

Navroʻz-zoda B.N.

iqtisod  fanlari doktori, professor

Toʻrayev H.H.

tarix fanlari doktori, professor

 

“BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI  ILMIY AXBOROTI”  JURNALIDA MAQOLA E’LON QILISH TALAB VA SHARTLARI

Hurmatli mualliflar! Mazkur ilmiy jurnalda maqola e’lon qilish uchun Siz shaxsan o‘zingiz yoki elektron pochta orqali maqola matnini hamda muallif(lar) haqidagi quyidagi ma’lumotlarni  jo‘natishingiz kerak: muallif(lar)ning ism-sharifi (to‘liq), ilmiy darajasi, ish joyi va lavozimi, e-mail, aloqa telefoni bo‘lishi lozim.

Maqolani rasmiylashtirishga oid talablar

         Maqola tahririyatga Arial shrifti 11 o‘lchamida, 1 interval oraligʻida, MS Word formatida 2 nusxa (bosma va elektron variant)da yuboriladi. Taqdim etiluvchi maqolalarning hajmi 4 betdan kam bo‘lmasligi kerak. Shuningdek, maqolada UDK raqami, maqola nomi, muallif(lar) haqidagi  ma’lumotlarni,  tayanch so‘zlar va annotatsiya (oʻzbek, rus, ingliz tilida) berilishi lozim.

Maqolani rasmiylashtirish namunasi

 

УДК 398(09)894.322 ўзб. - 1(575.1)

 

БАДИИЙ АДАБИЁТДА ХИЗМАТКОР ОБРАЗИНИНГ ТИМСОЛЛАШТИРИЛИШИ ХУСУСИДА

 

ON THE SYMBOLIZATION OF THE CHARACTER OF A SERVANT IN UZBEK LITERATUREО

 

СИМВОЛИЗАЦИИ ОБРАЗА ПРИСЛУГИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

 

Ўраева Дармон Саидахмедовна

БухДУ Ўзбек адабиёти кафедраси профессори, филология фанлари доктори

 

Таянч сўзлар: фольклор, бадиий адабиёт, хизматкор образи, бадиий тип, хронотоп, тимсол.

Ключевые слова: фольклор, художественная литература, образ раба, художественный тип, хронотоп, символ.

Key words: folklore, literature, the character of a servant, literary type, chronotope, symbol.

 

      Мақолада оғзаки ва ёзма асарларда хизматкор образининг ўрни, бадиий вазифасига кўра типлари, “учинчи одам” сифатида тимсоллаштирилиши хусусида фикр юритилган.

 

      В статье рассматриваются особенности раскрытия образа раба в устной и письменной литературе, определена символика художественного типа «третий человек».

 

      The article deals with the role of the character of a servant in oral and written literature, its types according to its literary function and its symbolization as «the third person».

 

Kirish. Аsosiy qism. Хulosa.

 

 

 

 

ADABIYOTLAR

  1. Yo‘ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. – T.: Fan‚ 2006. – 76 b.
  2. Fitrat A. Adabiyot qoidalari. Tanlangan asarlar. V jildlik. – T.: Ma’naviyat, 2006. – IV jild. – B. 11-88.
  3. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. V jildli /A.Madvaliev tahriri ostida. – T.: O‘zME‚ 2006-2008.
  4. Muxamedov A. Oʻzbek kompyuter lingvistikasi: rivojlanish tarixi, bugungi va kelajagi //Oʻzbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2001. – № 3. – B. 37-41.
  5. Rustamov Sh. Kuzgi bugʻdoy begona o‘tlari va ularni yo‘qotish omillari //Agrar fani: yutuqlari va istiqbollari /SamQXI ilmiy ishlar to‘plami. – Samarqand, 2001. – B. 27-30.
  6. Raxmonova N.Sh. Revmatoid artritli bemorlarni davolashda past chastotali ultratovushning samaradorligi //Revmatologiyaning dolzarb muammolari. – T.: TTA, 2004. – B. 26-30.
  7. Küpper H. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. – 3 Bände. – Hamburg, Classen Verlag, 2003. – 964 p.

 

         Maqolalar, tahrir hay’ati tomonidan ko‘rib chiqiladi. Maqolaga salbiy taqriz berilganda, nashr etmaslik to‘gʻrisidagi xulosa beriladi va maqola muallifga qaytarilmaydi. Maqolada plagiatlar 70% dan oshmasligi lozim.  Maqolada keltirilgan ma’lumotlar uchun muallif javobgar.

Materiallar quyidagi manzil bo‘yicha qabul qilinadi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (savollar bo‘yicha ham shu manzilga xat yozishingiz yoki 0 (365) 221-30-32 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin). Shuningdek, batafsil ma’lumotlarni www.almamater.uz saytidan olishingiz mumkin.

 

 


 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ “БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ИЛМИЙ АХБОРОТИ”

 

Уважаемые авторы! Для того чтобы опубликовать статью(и) в данном журнале, Вам необходимо прислать по электронной почте текст статьи, сведения об авторе(ах) (отдельным файлом): ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы и должность, e-mail, контактный телефон.

Требования к оформлению статьи

       Текст статьи представляется в редакцию в двух экземплярах (в печатном и электронном виде) в формате MS Word, шрифт Arial, размер 11 (межстрочный интервал - одинарный). Объем представляемой статьи – не менее 5 страниц. Текст статьи должен включать номер УДК, ключевые слова и аннотации (узбекском, русском и английском языках), введение, основная часть и заключение.

Образец оформления статьи

 

УДК 01.26.897

О РЕШЕНИИ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ПАРАБОЛО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА: ОДНОМЕРНЫЙ СЛУЧАЙ

 

Дурдиев Дурдимурод Каландарович

Профессор кафедры математической физики и анализа БухГУ,  д.ф.-.м.н.

Меражова Шахло Бердиевна

Старший преподаватель кафедры математической физики и анализа БухГУ

 

Таянч сўзлар: тенгламалар классификацияси, гиперболик типдаги тенглама, параболик типдаги тенглама, масаланинг қўйилиши, коррект қўйилган масала, тўғри масала, тескари масала, аралаш типдаги тенглама, хос сонлар, хос функциялар.

Ключевые слова: классификация уравнений, уравнения гиперболического типа, уравнения параболического типа, постановка задач, корректно поставленная задача, прямая задача, обратная задача, уравнения смешанного типа, собственные значения, собственные функции.

Key words: classification of equations, hyperbolic type of equation, parabolic type of equation, state of the problem, correctly stated problem, direct problem, inverse problem, mixed type equation, eigenvalue, eigenfunction.

 

Ушбу мақолада аралаш парабола-гиперболик типдаги бир ўлчовли модел тенглама учун тўртбурчак соҳада тескари масалаларнинг қўйилиши ва ечилиши кўрсатилган.

 

В данной работе представлена постановка обратных задач и приводятся решения для модельного уравнения смешанного параболо-гиперболического типа в прямоугольной области в одномерном случае.

 

In this paper inverse problems for model equation of mixed parabolic – hyperbolic type are considered. The solutions of these problems are obtained for one-dimensional case in a rectangular domain.

 

Введение: 

Основная часть:

Заключение:

В статью рассмотрено влияние различных факторов на процесс деполимеризации химически стабилизированных полиметилметакрилатов.

 

 In this articlе is brought influеncе of diffеrеnеt factors on procеss dеpolymеrization of chеmical stabilizеdpolymеthacrylatеs.

 

 

 ЛИТЕРАТУРА

1. Романов В.Г. Обратные задачи математической физики. – М.: Наука, 1984. – 264 с.

2. Седов Л.И.  Механика сплошной среды:  В 2-х т. – М.: Наука, 1983. – Т.1. – С. 114-125.

3. Кузнецов Ю.И. Построение информативного базиса в задачах общей циркуляции атмосферы: Дисс. … канд. физ.-мат. наук. – Новосибирск: ВЦ СО РАН, 1997. – 134 с.

4. Бахвалов Н.С. К оптимизации методов решения краевых задач при наличии пограничного слоя //Журнал вычислительной  математики и математической физики. – Москва, 1969. - № 4 (9). – С. 841-859.

5. Панов В.Ф. Модели частиц  в сильной гравитации. – Томск, 1982. – 7 с. – Деп. В ВИНИТИ 27.05.82. - № 2641.

6. Пушков Ю.Г. О нормировании качества жидких электратов при их производстве методом реперколяции //Научно-технический прогресс и оптимизация  технологических процессов создания лекарственных препаратов: Тез. докл. Всесоюзн. научн. конф. 21-22 мая 1987. – Львов, 1987. – С. 282-283.

7. Küpper H. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. – 3 Bände. – Hamburg, Classen Verlag, 2003.

– 964 p.

 

Тексты статей подлежат оценки редакционной коллегии. В случае отрицательной рецензии направляется мотивированный отказ в публикации. Представленные материалы авторам не возвращаются. Ответственность за содержание статьи несет автор.

Материалы принимаются по электронной почте: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; с вопросами обращаться по тому же адресу, а также по телефону: (365) 221-30-32 (офис). Более подробную информацию можно получить на сайте www.buxdu.uz

Obuna summasi 130 000 (bir yuz o`ttiz ming) so`m

Nashriyot bo`limi tel:0 (365) 221-30-32

 

Obuna to`lov hisob raqami

Moliya Vazirligi G`aznachiligi

23402000000100001010
МB BB XKKM Toshkent sh
МFO-00014
INN – 201504275
BuxDU 400110860064017950100079002- “BuxDU ilmiy axboroti” jurnali (Muallifning FISH)

{article BuxDU jurnallar arxivi}{title}{batafsil}{/article} 

 

Mo`ljal: Buxoro viloyat hokimligi binosi

Transportlar: 6,76,33,75,86,88-avtobuslarning “Olmos” kafesi bekati, 72,25,37,11- avtobuslarning “Universitet yotoqxonasi” bekati.
Ish kunlari: Dushanbadan-Shanbagacha
Ish vaqtlari: 8:30 dan-16:30 gacha 
Bukhara 
Uzbekistan, Bukhara 
200114 
Uzbekistan 
Email:bsu_info@edu.uz

Phone:0(365) 221-29-14 

Fax:8(365) 221-27-07

Revkvizitlar

Молия вазирлиги ғазначилиги

Ҳисоб рақами: 23402000300100001010 

МФО:00014  ИНН: 201122919        

МарказийбанкХККМТошкент ш.

(БухДУ:400910860064017950100079002)

ИНН: 201504275

Тулов максадида ФИО (уникал код ёзилади)

 

Xarita

 

Biz ijtimoiy tarmoqlarda

   

 
 
Top
BuxDU ATM tomonidan ishlab chiqildi.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech