Welcome to Buxoro davlat universiteti rasmiy web sayti   Click to listen highlighted text! Welcome to Buxoro davlat universiteti rasmiy web sayti Powered By GSpeech

Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti jurnali

 «Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti» jurnali 2003-yildan filologiya, 2005-yildan tarixshunoslik va    manbashunoslik yo’nalishlari bo’yicha O’zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasining zaruriy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.Hozirda kimyo, fizika-matematika fanlari O’zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasining zaruriy nashrlar ro’yxatiga kiritish uchun say-harakat qilinmoqda.

BuxDU jurnallar arxivi
Jurnal ilmiy, ma`naviy-ma`rifiy soha yo`nalishiga ixtisoslashgan bo`lib, bir yilda to`rt marta chop etiladi.
2006-yil 19-aprelda jurnal “Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti” nomi bilan qayta ro`yxatdan o`tkazildi. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 11-oktyabrdagi "O`zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalarini davlat ro`yxatidan o`tkazish tartibini yanada takomillashtirish to`g’risida"gi 214-sonli qaroriga asosan Buxoro davlat universiteti muassisligidagi "Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti" jurnali 2007-yil 2 fevralda 05-039-sonli guvohnoma bilan qayta ro`yxatdan o`tkazildi.

ТАҲРИР КЕНГАШИ РАИСИ:

Тулаганов А.А.

Техника фанлари доктори, профессор

Бош муҳаррир:

Самиев К.А.

Техника фанлари номзоди

 

ТАҲРИР  ҲАЙъАТИ:

Адизов Б.Р.

Педагогика фанлари доктори, профессор

Амонов М.Р.

Кимё фанлари доктори,  профессор

Ахмедова Ш.Н.

Филология фанлари доктори

Баротов Ш.Р.

Психология фанлари доктори, профессор

 Бақоева М.Қ.

Филология фанлари доктори

Бўриев С.Б.

Биология  фанлари доктори, профессор

Джураев Д.Р.

Физика-математика  фанлари доктори, профессор

Дурдиев Д.Қ.

Физика-математика  фанлари доктори

Ҳайитов Ш.А.

Тарих  фанлари доктори

Икромов И.А.

Физика-математика  фанлари доктори, профессор

Ихтиярова Г.А.

Кимё фанлари доктори

Мирзаев Ш.М.

Техника фанлари доктори

Муҳиддинов Б.Ф.

Техника фанлари доктори, профессор

Наврўз –Зода Б.Н.

Иқтисодиёт  фанлари доктори, профессор

(бош  муҳаррир ўринбосари)

Неъматов Ҳ.Г.

Филология фанлари доктори, профессор

Остонов С.Н.

Физика-математика  фанлари доктори, профессор

Қаҳҳоров С.Қ.

Педагогика фанлари доктори, профессор

Ражабов Қ.К.

Тарих  фанлари доктори

Розиқов Ў.А.

Физика-математика  фанлари доктори, профессор

Садуллаев Н.Н.

Техника фанлари доктори

Тўраев Ҳ.Ҳ.

Тарих  фанлари доктори

(бош  муҳаррир ўринбосари)

Умаров Б.Б.

Кимё фанлари доктори,  профессор

Ўраева Д.С.

Филология фанлари доктори

Ёриев О.М.

Кимё фанлари доктори,  профессор

 

“БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ИЛМИЙ АХБОРОТИ” ЖУРНАЛИДА МАҚОЛА ЭЪЛОН ҚИЛИШ ТАЛАБ ВА ШАРТЛАРИ

       Ҳурматли муаллифлар! Мазкур илмий журналда мақола эълон қилиш учун Сиз шахсан ўзингиз ёки электрон почта орқали мақола матнини ҳамда муаллиф(лар) ҳақидаги қуйидаги маълумотларни (алоҳида файлда) жўнатишингиз керак: муаллиф(лар)нинг исм-шарифи (тўлиқ), илмий даражаси, иш жойи ва лавозими, e-mail, алоқа телефони бўлиши лозим.

Мақолани расмийлаштиришга оид талаблар

         Мақола таҳририятга Arial шрифти 11 ўлчамида, 1 интервал оралиғида, MS Word форматида 2 нусха (босма ва электрон вариант)да юборилади. Тақдим этилувчи мақолаларнинг ҳажми 5 бетдан кам бўлмаслиги керак. Шунингдек, мақолада УДК рақами, таянч сўзлар ва аннотация (ўзбек, рус, инглиз тилида), кириш, асосий ва хулоса қисми берилиши лозим.

 

Мақолани расмийлаштириш намунаси

 

УДК 02.569.45

АБДУЛҲАМИД МАЖИДИЙ ШЕЪРИЯТИДАГИ МЕТАФОРАЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИКАСИ

 

Саидов Ёқуб Сиддиқович

Бухоро давлат университети Ўзбек филологияси кафедраси доценти

 

Таянч сўзлар: жадидчилик‚ сўз, лексик маъно, лексик-семантик таҳлил, метафора‚ коннотатив маъно.

Ключевые слова: джадидизм‚ слово, лексическое значение, лексико-семантический анализ, метафора‚ коннотативное значение.

Key words: jadidism, word, lexical meaning, lexical and semantic analysis, methaphor, connotative meaning.

 

Мақолада Миллий уйғониш даври ўзбек адабиётининг йирик вакилларидан бириАбдулҳамидМажидий поэтик асарлари тилидагиметафоралар лингвопоэтик аспектда таҳлил этилган.

 

В статье дан анализ лингвопоэтического аспекта метафор, которые использовались в языке лирических произведений одного из выдающихся представителей национального ренес-санса узбекской литературы Абдулхамида  Мажиди.

 

In the article the linguopoetic aspect of metaphor which is used in the language of lyric works of Abdulhamid Majidi, one of the prominent representatives of  National Renaissance of the Uzbek literature are analyzed.

 

Кириш:

Асосий қисм:

Хулоса:

 

 

АДАБИЁТЛАР

1. Йўлдошев М. Бадиий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари. – Т.:  Фан‚  2006. – 76 б.

2. Фитрат А. Адабиёт қоидалари. Танланган асарлар. V жилдлик. – Т.: Маънавият, 2006. – IV жилд.

– Б. 11-88.

3. Хлопьянов А.В. Лингвопоэтическое исследование атрибутивных словосочетаний в поэмах А.С.Пушкина: Автореф.дис. … канд. филол. наук. – Москва, 2008.  – 26 с.

4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. V жилдли, /А.Мадвалиев таҳрири остида. –Т.: ЎзМЭ‚ 2006-2008.

5. Мухамедов А. Ўзбек компьютер лингвистикаси: ривожланиш тарихи, бугунги ва келажаги //Ўзбек  тили ва адабиёти. – Тошкент, 2001. - № 3. – Б. 37-41.

6. Рустамов Ш. Кузги буғдой бегона ўтлари ва уларни йўқотиш омиллари //Аграр фани: ютуқлари ва истиқболлари /СамҚХИ илмий ишлар тўплами. – Самарқанд, 2001. – Б. 27-30.

7. Рахмонова Н.Ш. Ревматоид артритли беморларни даволашда паст частотали ультратовушнинг самарадорлиги //Ревматологиянинг долзарб муаммолари. –  Т.: ТТА, 2004. – Б. 26-30.

8. Küpper H. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. – 3 Bände. – Hamburg, Classen Verlag, 2003. – 964 p.

 

Мақолалар, таҳрир ҳайъати томонидан кўриб чиқилади. Мақолага салбий тақриз берилганда, нашр этмаслик тўғрисидаги хулоса берилади ва мақола муаллифга қайтарилмайди. Мақолада келтирилган маълумотлар учун муаллиф жавоб беради.

Материаллар қуйидаги манзил бўйича қабул қилинади: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., (саволлар бўйича ҳам шу манзилга хат ёзишингиз ёки (365) 221-30-32 рақамига мурожаат қилишингиз мумкин). Шунингдек, батафсил маълумотларни www.buxdu.uz сайтидан олишингиз мумкин.

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ “БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ИЛМИЙ АХБОРОТИ”

 

Уважаемые авторы! Для того чтобы опубликовать статью(и) в данном журнале, Вам необходимо прислать по электронной почте текст статьи, сведения об авторе(ах) (отдельным файлом): ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы и должность, e-mail, контактный телефон.

Требования к оформлению статьи

       Текст статьи представляется в редакцию в двух экземплярах (в печатном и электронном виде) в формате MS Word, шрифт Arial, размер 11 (межстрочный интервал - одинарный). Объем представляемой статьи – не менее 5 страниц. Текст статьи должен включать номер УДК, ключевые слова и аннотации (узбекском, русском и английском языках), введение, основная часть и заключение.

Образец оформления статьи

 

УДК 01.26.897

О РЕШЕНИИ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ПАРАБОЛО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА: ОДНОМЕРНЫЙ СЛУЧАЙ

 

Дурдиев Дурдимурод Каландарович

Профессор кафедры математической физики и анализа БухГУ,  д.ф.-.м.н.

Меражова Шахло Бердиевна

Старший преподаватель кафедры математической физики и анализа БухГУ

 

Таянч сўзлар: тенгламалар классификацияси, гиперболик типдаги тенглама, параболик типдаги тенглама, масаланинг қўйилиши, коррект қўйилган масала, тўғри масала, тескари масала, аралаш типдаги тенглама, хос сонлар, хос функциялар.

Ключевые слова: классификация уравнений, уравнения гиперболического типа, уравнения параболического типа, постановка задач, корректно поставленная задача, прямая задача, обратная задача, уравнения смешанного типа, собственные значения, собственные функции.

Key words: classification of equations, hyperbolic type of equation, parabolic type of equation, state of the problem, correctly stated problem, direct problem, inverse problem, mixed type equation, eigenvalue, eigenfunction.

 

Ушбу мақолада аралаш парабола-гиперболик типдаги бир ўлчовли модел тенглама учун тўртбурчак соҳада тескари масалаларнинг қўйилиши ва ечилиши кўрсатилган.

 

В данной работе представлена постановка обратных задач и приводятся решения для модельного уравнения смешанного параболо-гиперболического типа в прямоугольной области в одномерном случае.

 

In this paper inverse problems for model equation of mixed parabolic – hyperbolic type are considered. The solutions of these problems are obtained for one-dimensional case in a rectangular domain.

 

Введение: 

Основная часть:

Заключение:

В статью рассмотрено влияние различных факторов на процесс деполимеризации химически стабилизированных полиметилметакрилатов.

 

 In this articlе is brought influеncе of diffеrеnеt factors on procеss dеpolymеrization of chеmical stabilizеdpolymеthacrylatеs.

 

 

 ЛИТЕРАТУРА

1. Романов В.Г. Обратные задачи математической физики. – М.: Наука, 1984. – 264 с.

2. Седов Л.И.  Механика сплошной среды:  В 2-х т. – М.: Наука, 1983. – Т.1. – С. 114-125.

3. Кузнецов Ю.И. Построение информативного базиса в задачах общей циркуляции атмосферы: Дисс. … канд. физ.-мат. наук. – Новосибирск: ВЦ СО РАН, 1997. – 134 с.

4. Бахвалов Н.С. К оптимизации методов решения краевых задач при наличии пограничного слоя //Журнал вычислительной  математики и математической физики. – Москва, 1969. - № 4 (9). – С. 841-859.

5. Панов В.Ф. Модели частиц  в сильной гравитации. – Томск, 1982. – 7 с. – Деп. В ВИНИТИ 27.05.82. - № 2641.

6. Пушков Ю.Г. О нормировании качества жидких электратов при их производстве методом реперколяции //Научно-технический прогресс и оптимизация  технологических процессов создания лекарственных препаратов: Тез. докл. Всесоюзн. научн. конф. 21-22 мая 1987. – Львов, 1987. – С. 282-283.

7. Küpper H. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. – 3 Bände. – Hamburg, Classen Verlag, 2003.

– 964 p.

 

Тексты статей подлежат оценки редакционной коллегии. В случае отрицательной рецензии направляется мотивированный отказ в публикации. Представленные материалы авторам не возвращаются. Ответственность за содержание статьи несет автор.

Материалы принимаются по электронной почте: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; с вопросами обращаться по тому же адресу, а также по телефону: (365) 221-30-32 (офис). Более подробную информацию можно получить на сайте www.buxdu.uz

Обуна суммаси 65 000 (олтмиш беш  минг) сўм

Нашриёт бўлими тел:0 (365) 221-30-32

 

Обуна тўлов ҳисоб рақами

Молия Вазирлиги Ғазначилиги

23402000000100001010
МБ ББ ХККМ Тошкент ш
МФО-00014
ИНН – 201504275
БухДУ 400110860064017950100079002- “БухДУ илмий ахбороти” журнали (Муаллифнинг ФИШ)

{article BuxDU jurnallar arxivi}{title}{batafsil}{/article} 

 

Top
BuxDU ATM tomonidan ishlab chiqildi.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech